Trygghet för våra elever

Trygghet är viktig för trivsel och utveckling. I en trygg miljö skapas möjligheter för att lära och våga utmana sig själv. Alla som arbetar på Kronängsskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och glädje i lärandet och att stödja elevens utveckling. Här berättar vi hur vi säkerställer en trygg miljö för våra elever.

Nolltolerans mot mobbning

På Krongängsskolan har vi nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. För att kunna agera snabbt om någon blir utsatt finns en likabehandlingsgrupp på skolan. Vi har dessutom ett elevhälsoteam som består av skolpsykolog, studie- och yrkes vägledare, kurator, tre speciallärare, skolsköterska och rektor.

I alla ämnen, klassråd, elevråd och på mentorstiden uppmärksammar vi frågor som handlar om att ha respekt för sina medmänniskor. Vi ingriper omgående då vi får veta att något inte fungerar kring en elev eller elevgrupp.

Prata med era barn

Vi uppmanar alla föräldrar att tydligt visa sina barn att skolan och hemmet inte accepterar mobbning och tar kontakt med oss i skolan om det finns oro om att ett barn utsätts för mobbning.

När vi arbetar med att utreda kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier informerar vi föräldrarna i ett tidigt skede.

Om du som elev eller vårdnadshavare behöver komma i kontakt med oss, vänder ni er i första hand till ert barns mentor.

Mailadressen är förnamn.efternamn@vaxholm.se

Elevhälsoteamet

Speciallärare

Följande speciallärare ingår i elevhälsoteamet:

  • Helena Ploman (åk 7)
  • Heidi Wagner Nottberg (åk 8)
  • Anders Olsson (åk 9).

I arbetet som speciallärare/specialpedagog på Kronängsskolan står eleven alltid i fokus. Alla elever har rätt att få det stöd som krävs för att nå målen och att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. I vårt uppdrag ingår att handleda både lärare och elever. För att elever ska ha förutsättningar att nå så långt som möjligt har vi ett tätt samarbete med undervisande lärare och föräldrar. En framgångsfaktor i vårt arbete är att ha en tät och god föräldrakontakt

I vår verksamhet erbjuder vi hög lärartäthet, ett mindre sammanhang samt stöd, trygghet och utmaningar. För att möta eleverna där de är har vi täta och regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

Lärare i Svenska som andra språk och skolans förberedelseklass

Vi har elever som läser svenska som andra språk och elever som är inskrivna i skolans förberedelseklass. Det är våra nyanlända elever som är 13-15 år i Vaxholm som går i förberedelseklassen på vår skola.

Undervisningen anpassas till, varje elevs förutsättningar och behov, för att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Så snart en elev bedöms ha tillräckliga kunskaper deltar eleven i den ordinarie undervsiningen. Omfattningen anpassas efter varje elev.

Maria Konkéll, Studie- och yrkesvägledare

Min uppgift på Kronängsskolan är att hjälpa eleverna inför kommande studie-och yrkesval. I mitt arbete ingår även att vara ett stöd för lärare och övrig personal på skolan då studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det kan handla om olika typer av studievägar, självkännedom, motivation, yrken, arbete och mycket annat.

I uppdraget ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för elevernas bästa. Jag som studie- och yrkesvägledare ingår även i skolans elevhälsogrupp (EHG) och deltar vid behov i utvecklingssamtal och elevhälsokonferenser (EHK).

Tillsammans arbetar vi på skolan för att eleverna ska vara väl förberedda och ge eleverna stöd i att göra väl underbyggda val främst inför gymnasievalet.

Johan Sahlström, skolpsykolog

Arbetet som psykolog i skolmiljö är att förstå, förtydliga och förklara problem och situationer ur olika perspektiv. Det är alltid elevens behov som sätts främst.

Som skolpsykolog :

  • är jag en del av skolans elevhälsogrupp och där är uppdraget att hjälpa skolan att se både svårigheter och möjligheter ur elevens perspektiv.
  • arbetar jag med individuella psykologutredningar på uppdrag av rektor för att anpassa skolan så bra som möjligt för elevens behov
  • arbetar jag med handledning av skolans personal. Ett exempel är att genom handledning ge lärare verktyg för att hitta nya vägar och alternativ för att bemöta olika elever och att anpassa undervisningen.

En orolig elev, förälder eller lärare ska aldrig dra sig för att kontakta mig. Utan rätt vägledning kan problemsituationer bli större helt i onödan. Psykologer har tystnadsplikt på ett sätt som kallas stark sekretess. Det betyder i normalfallet att man inte lämnar ut uppgifter om en elev. Uppgifter får bara lämnas ut om det är klart att eleven eller de närstående inte lider av att uppgifterna lämnas ut och görs vanligtvis i samråd med elev och vårdnadshavare. Ibland är det nödvändigt att lämna ut en uppgift för att eleven ska kunna få det stöd som hon eller han behöver. Om jag i mitt arbete som skolpsykolog misstänker att ett barn far illa i skolan eller i hemmet är psykologen skyldig att agera för barnets bästa.

Ylva Falkman, skolsköterska

I mitt arbete på Kronängsskolan möter jag alla elever.
Jag träffar eleverna i årskurs 7 för ett hälsobesök, det innebär ett samtal om kost, sömn, fysisk aktivitet, trivsel och skolsituation. Kontroll av längd, vikt, ryggens tillväxt och synprövning.

I årskurs 8 erbjuds vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.
Jag kan hjälpa till med enklare sjukvårdsarbete men jag behöver oftast hänvisa till lämplig sjukvårdsinrättning.

Jag medverkar i elevhälsogruppen där jag har ett medicinskt perspektiv på de elever vi samtalar kring. För varje elev förs en journal som är sekretessbelagd. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Sepideh Hatami, biträdande rektor Elevhälsa

Skolans rektor ansvarar för och leder det övergripande elevhälsoarbetat på skolan. Det handlar om att anpassa resurser, utforma undervisningen tillsammans med lärarna efter elevernas behov. Det är viktigt att se till elevhälsogruppens och lärarnas kompetens så att den används för att utveckla en god lärmiljö.

Du som elev ska känna att alla på skolan arbetar för att du får det stöd du behöver för att utvecklas och lära dig så mycket som möjligt efter dina förutsättningar. Det handlar också om att du ska känna dig trygg.

Ett gott samarbete mellan skola och hem är förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna ge stöd efter elevens behov och intressen. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakt med berörd lärare, utbildningsledare, någon från elevhälsogruppen eller rektor.

Målet med elevhälsoarbetet är att våra elever lämnar skolan med gott självförtroende, att de känner sig nöjda med sin skolgång, har fått kunskaper och utvecklats utifrån sina egna förutsättningar

Mikaela Näll, kurator

Jag möter elever i enskilda samtal som är utformade efter elevens individuella behov. Som skolkurator har jag en stödjande och vägledande funktion. Jag hjälper eleven att sätta ord på tankar och känslor. Kärnan i mitt arbete är att alltid sätta barnets bästa i främsta rum.

I mitt arbete med den enskilda eleven är förtroende och tillit centralt. Jag värdesätter även kontakten med vårdnadshavare högt då familjen är grundläggande för att barn ska må bra.

Jag lyder under stark sekretess/tystnadsplikt vilket innebär att det jag och eleven pratar om stannar mellan oss. Då jag även lyder under anmälningsplikt har jag skyldighet att anmäla sådant som tyder på att barnets hälsa är i fara. I sådant fall informerar jag alltid eleven och vanligtvis även vårdnadshavarna om detta.

Som skolkurator sitter jag med i skolans elevhälsogrupp, trygghetsgrupp samt krisgrupp.

Det går bra att som förälder och elev att kontakta mig vid frågor eller oro. Enklast är att nå mig via e-post: mikaela.nall@vaxholm.se. Jag är tillgänglig alla vardagar.