Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, trafiksäkerhet, hamnfrågor, allmän platsmark, parker och grönområden samt fritidsfrågor.

Nämnden svarar för den kommunala planeringen vad avser teknisk service och stadens fastigheter. Nämnden har även hand om ärenden som rör kultur, både i samverkan och mellan kulturarrangörer, lokala kulturföreningar och fria utövare.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Bengt Sandell (S), 1:e vice ordförande är Fredrik Östman (C) och 2:e vice ordförande är Mats Olofsson (M).