Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, trafiksäkerhet, hamnfrågor, allmän platsmark, parker och grönområden, fritidsfrågor samt kultur och bibliotek.

Nämnden svarar för den kommunala planeringen vad avser teknisk service och stadens fastigheter. Nämnden svarar även för kommunens verksamheter inom bibliotek och kultur samt fritidsfrågor.

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Bengt Sandell (S), 1:e vice ordförande är Anders Örnevall (L) och 2:e vice ordförande är Pernilla Irevång (C).