Ändring av Dp 164, kvarteret Tullbommen

Förslag till detaljplan för kvarteret Tullbommen

Änr KS 2022/82.214

Ungefärlig plangräns med röd färg

Ungefärlig plangräns med röd färg

Aktuellt

I kommunstyrelsen 2023-02-02 godkänns start-PM för ändring av detaljplan för vattenområdet för Kv. Tullbommen m.fl. Dp. 164.

På grund av ändring av en del av detaljplanen, handläggs detaljplanen med standardförfarande.

Bakgrund

Planområdet ligger i centrala Vaxholm utefter kaj- och strandkant med bryggor, byggnader och platsmark för småbåtstrafik. Största delen utgörs huvudsakligen av vattenområde ut mot farled och Vaxholms kastell. En mindre del av vattenområdet intill kajkant är och får vara bebyggt med bryggor.

Platsen är en del av både ett lokalt och ett regionalt intresse i Stockholms skärgård, som genererar Vaxholms besöksnäring.

Inom området finns en sjömack som fick tillstånd för brandfarlig vara 1965 och landbaserad anläggning 1966.

Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga Vb-området i gällande detaljplan. Genom att utöka ytan ”Vb” där bryggor tillåts möjliggörs en större yta för småbåts- och vattenverksamheter som exempelvis sjömackar.

Ändringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och planprogram samt med gällande detaljplans övergripande syfte. Planändringens omfattning utreds vidare under planprocessen.

Historik

  • Fastigheten Vaxön 1:11 ägs av Vaxholms stad.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 2 juni 2022 § 94.
  • Kommunstyrelsen beslutade att godkänna start-PM

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post. Ange ärendenummer: KS 2022/82.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Farnaz Wigh.