Ändring av Dp 164, kvarteret Tullbommen m.m.

Förslag till ändrig av detaljplan för kvarteret Tullbommen m.m. för del av Vaxön 1:11.

Ungefärlig plangräns med röd färg

Aktuellt

Förlängd samrådstid

Planförslaget är på samråd under tiden 28 maj – 20 juni 2024.

Synpunkter ska framföras skriftligen samt vara Stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 20 juni 2024 via e-post: plan@vaxholm.se eller adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm.

Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller fastighetsbeteckning anges.

Planhandlingarna finns att ta del av på:

  • kommunens hemsida (längst ner på denna sida)
  • kommunhusets reception, Eriksövägen 27, vardagar klockan 08:00–16:00
  • Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider

Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder även in till ett fysiskt samrådsmöte måndag 27 maj klockan 17:00-19:00 i kommunhuset.

Bakgrund

Planområdet ligger i centrala Vaxholm utefter kaj‐ och strandkant i Österhamnen med bryggor, byggnader och vattenområde för småbåtstrafik. Inom ändringsområdet återfinns idag en sjömack (Gulf Kronudden).

Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga Vb-området i gällande detaljplan. Genom att utöka ytan ”Vb” där bryggor och pontoner tillåts möjliggörs en större yta för småbåts- och vattenverksamheter som exempelvis sjömackar.

  • Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
  • Stadsbyggnadsförvaltning har med särskilt beslut bedömt, enligt 6 kap 6 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), att ändringen av aktuell detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning genomförs vilket omfattar framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
  • Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Historik

  • Planuppdrag KS 2022-06-02 (§94)
  • Godkännande av start-PM KS 2023-02-02(§ 17)
  • Beslut om att samråd ska genomföras KS 2024-05-02 (§61)

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
Ange "Dp164 Tullbomen" när du kontaktar oss i ärendet.

E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00

Projektledare exploatering Dalia Braimok, exploatering@vaxholm.se
Planarkitekt Farnaz Wigh, plan@vaxholm.se