Dp 407, Landstinget 3 och 5

Program för detaljplan för Landstinget 3 och 5 med flera fastigheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdrag av kommunstyrelsen att planlägga landstinget 3 och 5 med flera fastigheter.

Syftet med detaljplan är att skapa ändamålsenliga, attraktiva och kostnadseffektiva lokaler för särskilt boende. Planläggning och projektering ska pröva hur det är lämpligt att bebygga området med fler lägenheter för särskilt boende samt möjliggöra bostäder för seniorboende 55+.

Status i ärendet

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 15 januari 2014 om programsamråd vilket pågick under tiden den 12 februari-14 mars 2014. För utbyte av information och synpunkter hölls ett programsamrådsmöte den 18 februari. Inkommna synpunkter under programsamrådet är sammanställda i en programsamrådsredogörelse.

Den 9 april 2014 godkände kommunstyrelsen planeringsutskott planprogrammet samt gav uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan.