Ändring av Skarpö etapp 1, södra delen

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Planområdet omfattar fastigheterna Skarpö 1:139-1:141, Skarpö 1:12 samt samfälligheten Skarpö S:1.

Bilden visar en karta över berört område.

Karta över berört område.

Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1 södra delen är att ändra de planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga samt att där det är möjligt justera gränser så de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser.

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 10 f § har Vaxholms stad för avsikt att skicka in en begäran om planeringsbesked.

Status i ärendet

Syftet med begäran om planeringsbesked i detta tidiga läge är att säkerställa att ändringen/ny detaljplan inte strider mot länsstyrelsens ingripandegrunder när det kommer till framförallt strandskyddet och till viss del även riksintresse för kulturmiljövården.

Beslut om att skicka in begäran om planeringsbesked till länsstyrelsen 2019-05-22 § 23.
Länsstyrelsen gav ett negativt planeringsbesked gällande planens möjligheter att upphäva strandskyddet 2019-07-25.
Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen 2019-10-09 § 41.
Regeringen avslog överklagan 2021-03-04.

Kontaktinformation

Upplysningar kan lämnas av planarkitekt Gunnar Lunnergård.
E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 70 808