Ändring av Skarpö etapp 1, södra delen

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Planområdet omfattar fastigheterna Skarpö 1:139-1:141, Skarpö 1:12 samt samfälligheten Skarpö S:1.

Bilden visar en karta över berört område.

Karta över berört område.

Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1 södra delen är att ändra de planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga samt att där det är möjligt justera gränser så de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser.

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 10 f § har Vaxholms stad för avsikt att skicka in en begäran om planeringsbesked.

Status i ärendet

Syftet med begäran om planeringsbesked i detta tidiga läge är att säkerställa att ändringen/ny detaljplan inte strider mot länsstyrelsens ingripandegrunder när det kommer till framförallt strandskyddet och till viss del även riksintresse för kulturmiljövården.

Kontaktinformation

Upplysningar kan lämnas av planarkitekt Gunnar Lunnergård.
E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 70 808