Dp 417, Waxholms hotell

Detaljplan för kvarteren Strand 2, Tullhuset 3 och del av Vaxön 1:81.

Syftet med detaljplanen för Waxholms hotell är att möjliggöra sammanbyggande av hotellbyggnaden på fastighet Strand 2 med det bakomliggande hotellannexet på fastighet Tullhuset 3. Detta görs genom att en ny byggrätt tillskapas på Tullhusgränd på del av fastighet Vaxön 1:81. Möjlighet att anordna spa-anläggning samt ny entré kommer att utredas i detaljplaneprövningen.

Status i ärendet

Ärendet vilar tills vidare.