Dp 425, Prästgården (Vega 9)

Förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9).

Bilden visar ungefärlig planområdesgräns för ny detaljplan.

Ungefärlig planområdesgräns för ny detaljplan.

Aktuellt

Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva en ny detaljplan för Prästgården (Vega 9), Dp 425 den 2 april 2020 § 36.

På grund av detaljplanens allmänna intresse handläggs detaljplanen med utökat förfarande.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av sökande vara hyresrätter i ett kollektivboende. Sökanden avser att bevara Prästgården. Nuvarande siktlinjer mot Prästgården från kyrkan och flera av fastighetens träd ska bevaras och upplevas på samma sätt som i dagsläget.

Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Historik

  • Fastigheten Vega 9 ägs av Vaxholms församling. Fastigheten Vaxön 1:81 ägs av Vaxholms stad. För fastigheten Vega 9 har mellan Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad tecknats ett intentionsavtal för försäljningen av fastigheten.
  • Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 10 att ge positivt planbesked samt att ge planchef delegation på att teckna planavtal med sökande.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 2 april 2020 § 36.
  • Kommunstyrelsen beslutade att godkänna start-PM

Tillgängliga handlingar på hemsidan är Start-PM och Beslutsprotokollet.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post. Ange ärendenummer: KS 2020/47.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta sakansvarig planarkitekt Gunnar Lunnergård.