Dp 425, Prästgården (Vega 9)

Änr KS 2020/47.214

Förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9).

Bilden visar ungefärlig planområdesgräns för ny detaljplan.

Planområdesgräns för ny detaljplan.

Aktuellt

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2021-11-10 § 59 att Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för Förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), dp 425.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade även enligt MB 6 kap. 7 § att detaljplanen för Prästgården (Vega 9) kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

På grund av detaljplanens allmänna intresse handläggs detaljplanen med utökat förfarande.

Samråd pågick mellan 17 november och 8 december 2021. Ett digitalt samrådsmöte hölls via teams 30 november 2021.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i form av ett flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås vara hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer.

Nuvarande siktlinjer mellan Prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter bebyggelsen vid Hamngatan och skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande byggnadsminnet (Löwenströmska trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd från fastigheten Vega 11 med hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och färgsättning anpassas ny bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. Befintlig Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. Befintliga bodar bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med Hamngatan skyddas med fällningsförbud.

Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Planens genomförande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Historik

  • Fastigheten Vega 9 ägs av Vaxholms församling. Fastigheten Vaxön 1:81 ägs av Vaxholms stad. För fastigheten Vega 9 har mellan Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad tecknats ett intentionsavtal för försäljningen av fastigheten.
  • Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 10 att ge positivt planbesked samt att ge planchef delegation på att teckna planavtal med sökande.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 2 april 2020 § 36.
  • Kommunstyrelsen beslutade att godkänna start-PM
  • Ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan Sveafastigheter Bostad och Vaxholms församling har nu tecknats. Avtalet innehåller svävarklausuler.

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga här under mer information.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post. Ange ärendenummer: KS 2020/47.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta sakansvarig planarkitekt Gunnar Lunnergård.