Ändring av detaljplan för del av Rindö 3:420 (Hotelltomten)

Förslag till Ändring av detaljplan för del av Rindö 3:420 (Hotelltomten)

Ärendenummer: KS 2022/246/214

Bild ungefärligt planområde

Ungefärlig plangräns med röd färg

Aktuellt

Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2023 § 52 att ge positivt planbesked samt att ge planchef delegation på att teckna planavtal med sökande.

Nästa steg är att arbeta fram ett Start-pm för detaljplanearbetet.

Bakgrund

Planområdet är beläget i Östra Rindö i Rindö hamn.

Syftet med ansökan om planbesked är att genom ändring av detaljplan möjliggöra bostadsbebyggelse där det är planlagt för verksamheter KHC (Kontor, handel, konferenshotell och centrum) i gällande detaljplan.

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan och planprogrammet för Rindö hamn.

Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten då det ligger inom riksintresset för kulturmiljö.

Historik

Beslut om positivt planbesked KS § 52 2023-03-23.

Mer information

Beslut om positivt planbesked KS § 52 2023-03-23 Pdf, 363.3 kB.

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid planfrågor, kontakta Tf. planchef Gunnar Lunnergård.
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via växeln.
Telefonnummer: 08-541 708 00

Ange gärna ärendenummer: KS 2022/246.214 när du kontaktar oss.